• Whey protein isolate WPI 90
  • Milk protein concentrate MPC 85, MPC 50
  • Whey protein concentrate WPC 80, WPC 60, WPC 35
  • Milk permeate
  • Whey permeate
  • Fat filled milk powder (vegetable fat)
  • Milk powder with low protein
  • Whey powder